PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

O dereito do Profesorado de Relixión a negociación colectiva. Un princio de achegamento

O dereito do Profesorado de Relixión a negociación colectiva. Un princio de achegamento

(Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral. Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza)
PublicacionesDidacticas Nº99  |  Octubre 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 302 a 305  |  Código PD: 099101  |  DOI: N/A
Recibido 2018-08-21; Aceptado 2018-08-27; Publicado

Público: Bachalerato de Humanidades, Ciclo Formativo Admon e Dirección de Empresas, Bachalerato de Ciencias Sociais, Profesores de FOL, Profesores de Relixión
Materia: FOL, Historia, Relixión, Economía, Pedagoxía, Dereito
Idioma: Gallego

Título: O dereito do Profesorado de Relixión a negociación colectiva. Un princio de achegamento
Resumen:
Acordo subscrito polos representantes dos traballadores e empresarios para fixar as condicións de traballo e produtividade, con suxeción ao previsto no Título III do Estatuto dos Traballadores (R.D.LG. 2/2015). Devanditos acordos interprofesionais deberán especificar os criterios e procedementos de desenvolvemento da arbitraxe, expresando en particular para o caso de imposibilidade de acordo no seo da comisión negociadora o carácter obrigatorio ou voluntario do sometemento ao procedemento arbitral polas partes; en defecto de pacto específico sobre o carácter obrigatorio ou voluntario do sometemento ao procedemento arbitral, entenderase que a arbitraxe ten carácter obrigatorio.
Palabras clave: Órganos de representación, dereito laboral, negociación colectiva, dereito constitucional, estatuto dos traballadores, economía, laboral docente

Title: The right of the Professors of Religion to collective bargaining. A princy of approach
Abstract:
Agreement signed by workers' and employers' representatives to set work and productivity conditions, subject to the provisions of Title III of the Workers' Statute (R.D.G. 2/2015). These interprofessional agreements must specify the criteria and procedures for the development of the arbitration, expressing in particular, in the case of impossibility of agreement within the negotiating commission, the mandatory or voluntary nature of the submission to the arbitration procedure by the parties; In the absence of a specific agreement on the obligatory or voluntary nature of submitting to the arbitration procedure, it will be understood that arbitration is mandatory.
Keywords: constitutional, worker's statute, economics, teaching labor


Artículo completo [PDF]:
"O dereito do Profesorado de Relixión a negociación colectiva. Un princio de achegamento"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "O dereito do Profesorado de Relixión a negociación colectiva. Un princio de achegamento"

Revista completa [PDF]:
"O dereito do Profesorado de Relixión a negociación colectiva. Un princio de achegamento" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_099_oct.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073