PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària

Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº91  |  Febrero 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 109 a 111  |  Código PD: 091014  |  DOI: N/A
Recibido 2017-12-05; Aceptado 2017-12-13; Publicado

Público: Mestres d'Educació Primària
Materia: Totes les matèries (transversal)
Idioma: Catalán

Título: Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària
Resumen:
És un aspecte important perquè el nen pugui conèixer aquells successos que han ocorregut en el temps passat i que donen sentit a la nostra història actual. Per tant, aprendre història va a ser un dels objectius fonamentals de l’Educació Primària, tal i com es reflexa a l’article 4 del Decret 111 pel qual s’estableix el currículum d’Educació Primària en la Comunitat Valenciana, on s’especifica, entre els objectius generals d’etapa, el següent objectiu: “Conèixer els fets més rellevants de la història d’Espanya, amb especial referència els relatius a la Comunitat Valenciana, així com de la història universal”.
Palabras clave: memòria històrica, temps històric,mestres, escola, arrels històriques

Title: Construction of the notion of historical time in Primary Education
Abstract:
It's an important aspect so that the child can know those events that have happened in the past time and that give meaning to our current history. Therefore, learning history will be one of the fundamental objectives of Primary Education, as reflected in article 4 of Decree 111 by which establishes the curriculum of Primary Education in the Valencian Community, It specifies, among the general objectives of the stage, the following objective: "To know the most relevant facts in the history of Spain, with special reference to those related to the Valencian Community, as well as to the universal history."
Keywords: historical memory, historical time, teachers, school, historical roots


Artículo completo [PDF]:
"Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària"

Revista completa [PDF]:
"Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_091_feb.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073