PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 151 | Febrero 2023
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

L’acció tutorial a l’Educació Primària

L’acció tutorial a l’Educació Primària

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº91  |  Febrero 2018  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 106 a 108  |  Código PD: 091013  |  DOI: N/A
Recibido 2017-12-05; Aceptado 2017-12-13; Publicado

Público: Mestres d'Educació Primària
Materia: Totes les matèries (transversal)
Idioma: Catalán

Título: L’acció tutorial a l’Educació Primària
Resumen:
L'escola actual defineix un nou perfil del docent encarregant-li dur a terme una acció tutorial, intervenció que pretén orientar i ajudar l'alumne en el seu procés d'ensenyança-aprenentatge. Aquesta labor és responsabilitat de tot el professorat amb tot l'alumnat, encara que, a nivell institucional, alguns docents són anomenats mestre-tutor d'un grup determinat sobre el qual van a implicar-se més en esta acció tutorial. El tutor actua tenint en compte tot les dimensions de la personalitat de l'individu, tant a nivell cognitiu com afectiu-social. Serà fonamental en moments evolutius i educatius crítics com els que es produeixen en educació infantil i primària.
Palabras clave: acció tutorial, paper del mestre, tutor

Title: The tutorial action in Primary Education
Abstract:
The current school defines a new teacher profile by instructing him to carry out a tutorial action, an intervention that aims to guide and help the student in his teaching-learning process. This work is the responsibility of all the teachers with all the students, although, at the institutional level, some teachers are called master-tutors of a specific group on which they will be more involved in this tutorial action. The tutor acts taking into account all the dimensions of the personality of the individual, both cognitive and affective-social.
Keywords: tutorial action, role of the teacher, tutor


Artículo completo [PDF]:
"L’acció tutorial a l’Educació Primària"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "L’acció tutorial a l’Educació Primària"

Revista completa [PDF]:
"L’acció tutorial a l’Educació Primària" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_091_feb.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2023 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073