PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària

L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº88  |  Noviembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 660 a 662  |  Código PD: 088115  |  DOI: N/A
Recibido 2017-09-26; Aceptado 2017-10-02; Publicado

Público: Maestros de Educación Primaria
Materia: Matemáticas
Idioma: Español

Título: L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària
Resumen:
El nen ha de desenvolupar competències matemàtiques bàsiques per aplicar-les a situacions de la vida quotidiana. Aquest desenvolupament només serà real i significatiu si té en compte el context d’aplicació matemàtica de l’alumne, és progressiu, l’adquireix veient la correspondència d’ allò que treballa a l’aula amb les situacions que se li plantegen fora de l’escola, i impregna tot el procés d'aprenentatge del nen. Així, per tenir el deure de complir aquest objectiu, el tractament de l'àrea de matemàtiques ha de partir d'un enfocament contextualitzat, progressiu i globalitzador.
Palabras clave: matemàtiques, experimentació, nocions quantitatives, docents

Title: The area of mathematics in Primary Education
Abstract:
The child must develop basic mathematical competences to apply them to situations of daily life. This development will only be real and significant if you take into account the student's mathematical application context, it is progressive, acquires it by seeing the correspondence of what works in the classroom with situations that are considered outside the classroom. School, and permeates the entire learning process of the child. Thus, in order to fulfill this goal, the treatment of the area of mathematics must start from a contextualized, progressive and globalizing approach.
Keywords: mathematics, experimentation, quantitative notions, teachers


Artículo completo [PDF]:
"L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària"

Revista completa [PDF]:
"L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_088_nov.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073