PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

L’educació literària en el context escolar

L’educació literària en el context escolar

(Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa. Asesora de formación del CEFIRE)
PublicacionesDidacticas Nº88  |  Noviembre 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 617 a 619  |  Código PD: 088111  |  DOI: N/A
Recibido 2017-09-26; Aceptado 2017-10-02; Publicado

Público: Maestros de Educación Primaria
Materia: Lenguas
Idioma: Catalán

Título: L’educació literària en el context escolar
Resumen:
L’educació literària és un aspecte important a tractar en el context escolar, ja que a través d’ella els alumnes descobreixin en la literatura una eina per conèixer el món que els envolta, desenvolupen la seva creativitat i imaginació, s’identifiquen amb la cultura que els és pròpia, i fomenten hàbits socials de comunicació i respecte pels diversos gustos literaris. Per tant, oferir als alumnes diverses manifestacions literàries i fomentar el gust i hàbit per la lectura, van a ser un dels objectius fonamentals de l’ Educació Primària.
Palabras clave: gèneres narratius, biblioteca, context escolar, mestres, docents

Title: Literary education in the school context
Abstract:
Literary education is an important aspect to deal with in the school context, because through it, students discover in the literature a tool to know the world that surrounds them, develop their creativity and imagination, identify themselves with the Culture that is their own, and foster social habits of communication and respect for the different literary tastes. Therefore, offering students different literary manifestations and encouraging reading habits and habits, will be one of the fundamental objectives of Primary Education.
Keywords: narrative, library, school context, teachers


Artículo completo [PDF]:
"L’educació literària en el context escolar"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "L’educació literària en el context escolar"

Revista completa [PDF]:
"L’educació literària en el context escolar" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_088_nov.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073