PublicacionesDidácticas - publicacionesdidacticas.com - Publicaciones Didácticas
Nº 144 | Julio 2022
Edición digital mensual gratuita
ISSN 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010
REVISTA PROFESIONAL DE DOCENCIA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
MenúÍndice de artículos

Ficha de artículo

Esta es la ficha de un artículo de PublicacionesDidacticas.com. Debajo de los datos del artículo encontrará los enlaces al artículo individual, bibliografía y revista completa.
Esta ficha pertenece al Índice general de artículos de PublicacionesDidacticas.com, consulte la sección Hemeroteca para tener acceso a cada número completo de la revista digital en formato PDF.

Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade Media

Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade Media

(Graduada en Lenguas y literaturas modernas, especialidad en Filología Románica. Investigadora predoctoral Universidade de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades)
PublicacionesDidacticas Nº83  |  Junio 2017  |  PublicacionesDidacticas.com
Páginas: 151 a 192  |  Código PD: 083028  |  DOI: N/A
Recibido 2017-04-15; Aceptado 2017-04-21; Publicado

Público: Profesores de Lengua Gallega y Literatura, Primero de Bachillerato
Materia: Lingua Galega e Literatura
Idioma: Gallego

Título: Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade Media
Resumen:
A atención marxinal que recibe nas aulas a tradición popular e o traballo coa competencia oral, fomentada dende a LOXSE, animounos a realizar un proxecto innovador, dirixido a primeiro de Bacharelato, que permita saldar estas carencias. Para isto, presentamos unha serie de actividades ou tarefas didácticas, dinámicas e participativas, coas que os alumnos poderán ir construíndo o seu saber ao mesmo tempo que vivencian o período medieval. Prestaremos particular atención á lírica medieval galego-portuguesa, expresión literaria coñecida máis alá das fronteiras políticas do reino no que se xestou a nosa lingua.
Palabras clave: didáctica da lingua e a literatura galega, idade media, proxecto literario, regueifa

Title: From the traditional medieval lyric to the popular culture and the regueifa. An innovative project in order to make students experience Middle Ages
Abstract:
The marginal attention that popular tradition and work in oral proficiency received during the lessons, promoted by LOGSE, encouraged us to carry out an innovative project, aimed at first year of baccalaureate, which allows settle these shortcomings. For that, we introduce a number of dynamic and participative educational activities with which students will be able to contribute to adequate their knowledge at the same time as they experience the Middle Ages. We pay particular attention to Galician-Portuguese Medieval Lyric, the literary expression known beyond political bounds of the kingdom in which the Galician language was born.
Keywords: didactic of the language and galician literature, middle ages, literary project, regueifa


Artículo completo [PDF]:
"Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade Media"
URL:

Bibliografía [PDF]:
Bibliografía de "Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade Media"

Revista completa [PDF]:
"Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade Media" en revista completa
URL: https://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/pd_083_jun.pdf
 
 
ISSN 1989-7073 Latindex
JournalTOCs
Dulcinea
Recolecta
OAI - Open Archives Initiative
Licencia Creative Commons
Free Cultural Works Open Access Google Scholar
 © 2022 PublicacionesDidácticas - info@publicacionesdidacticas.com - publicacionesdidacticas.com | ISSN 1989-7073